header-icon
שכר סופרים

ישנן שלוש דרכים עיקריות לקבלת שכר בעת ביצוע עבודה, מתן שירות או אספקת מוצר.

הדרך הראשונה הינה משכורת חודשית, הניתנת לשכירים מדי חודש בתקופה קבועה, ששיעורה נקבע לפי משתנים שונים המסוכמים בין המעסיק לעובד. בדרך תשלום זו חובת תשלום המס והביטוח הלאומי מוטלת על המעסיק, המהווה אחראי לתהליך אל מול הרשויות.

הדרך השנייה היא תעסוקה כ”עצמאי”, בה יש לפתוח תיק במע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. בדרך זו תשלום המס יתבצע על ידי הגשת דו”ח שנתי לרשויות המס, ושיעור התשלום, כמו בדרך הראשונה, יתבסס על גובה ההכנסה השנתי.

הדרך השלישית הקיימת נקראת “שכר סופרים” או “שכר אמנים”.

עובדים רבים במשק, אשר עוסקים במתן שירותים נקודתיים, יכולים להימנע מפתיחת עסק והתנהלות שוטפת אל מול רשויות המס.

מה זה בדיוק שכר סופרים?

שכר סופרים/אמנים הינם שמות כלליים לתשלום בעד עבודות מקצועיות, המבוצעות באופן חד פעמי או נקודתי על ידי בעל מקצוע. בשל חוסר היכולת של מס הכנסה לעקוב אחר הכנסות אלו, שכן אינן עקביות, יצרו הרשויות את ההסדר האמור. מטרת ההסדר היא מתן אפשרות הולמת למשתכרים לא עקביים לשלם מס הכנסה כחוק.

לא כל אחד יכול להשתמש באפשרות זו וישנה רשימה סגורה בחוק ובה נמנים סופרים, זמרים, מרצים וכדומה.
מי יכול להשתמש בשכר סופרים?

פקודת מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה) קובעת את המקרים הרשאים להצהיר על שכרם כשכר אמנים/ סופרים:

שכר אמנים – אותם בעלי מקצוע המוגדרים כאומנים הם בעלי המקצוע המבצעים אחד מהבאים: שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ריקוד, בנייה או הכנת תפאורה, עריכת סרטים, צילומים, נגרות, תאורה, עבודות חשמל ועוד.

שכר בוחנים – מוגדרים כבעלי מקצוע שתפקידם הכנה, ניהול פיקוח או בדיקה של מבחנים.

שכר מרצים – מדובר במרצים, מדריכים מקצועיים, שותפים במופעים ועוד.

שכר מעניקי שירות משרד – מדובר בכלל העבודות המשרדיות שניתן להעלות על הדעת, החל בתרגום מסמכים, דרך כתבנות וכלה בתכנות מחשבים.

שכר ספורטאים – כמשתמע מההגדרה, מדובר בשכר ספורטאים, בעד מגוון פעולות, ובכללן אימונים, נסיעות, הפסד שעות עבודה אחרות, תשלומי מענקים שונים ותשלומי העברות.

חשוב לציין כי ישנם מגוון נוסף של פעילויות, תחת ההגדרות לעיל, שבגינן יכול עוסק לשלם מס על ידי מזמין השירות.
נוסף, יש לציין שכלל ההגדרות לעיל תקפות רק באם אינכם משתכרים באופן קבוע ממזמין העבודה. במילים אחרות, ניתן לשלם מס בדרך זו רק ככל שאינכם שכירים.

מי משלם את המיסים במקרה של שכר סופרים?

לשם הבהרה, ישנם שלושה תשלומים למדינה בעד כל גמול שמקבל עובד במדינת ישראל, הם מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי.

מס ערך מוסף – תקנה 6א בעניין נוגד את ההוראה הכללית, הקובעת שעל נותן שירות לשלם את המע”מ. באספקת שירותים דרך שכר סופרים, מוטל חובת תשלום המע”מ על מקבל השירות.

התקנה רלוונטית למקצועות המוגדרים בלבד.

בנוסף תקנה 1(2) לתקנות מע”מ (רישום) מוסיפה כי במידה וכלל העסקאות של אדם משולמות מכוח תקנה 6(א), הוא אינו חייב ברישום ואינו חייב בדיווח למע”מ. זאת לאור העובדה שנטל התשלום מוטל על מקבל השירות.

מס הכנסה – בצורת תשלום זו, גם ההפרשה למס הכנסה תהא באחריות מזמין השירות.

אולם, יש לציין כי התשלום יקוזז באופן ישיר מהתשלום בעד העבודה, בשיעור של כ – 47% במעמד התשלום.
לדוגמה, ספורטאי שקיבל בונוס בגובה 1000 שקלים, יקבל 530 שקלים, בעוד 470 השקלים הנותרים ישולמו על ידי נותן הבונוס למס הכנסה ישירות, זאת על ידי מילוי טופס 102 במהלך השנה וטופס 856 בסופה והכל בהנחה והספורטאי לא עומד בהגדרות שכיר.

חשוב לציין כי נותן השירות רשאי לבקש מפקיד השומה הקלה (בהתאם להכנסותיו) ספציפית לתשלום זה ומזמין השירות יפעל לפי האישור שהועבר לו מנותן השירות (אישור רשמי של מס הכנסה). יש לציין כי על נותן השירות לבקש אישורים מטעם המזמין בעד הסכומים ששולמו ובעד תשלום המס.

כמו כן יש לציין כי על מקבל שכר סופרים עם מס נמוך מ 47% חלה חוב הגשת דוח שנתי לרשויות המס.

ביטוח לאומי – חובת תשלום הביטוח הלאומי חלה על המזמין או נותן השירות בהתאם לכללים מסוימים:

תשלום ביטוח לאומי יתבצע על חשבון מזמין השירות, במידה שהיקף השירות נקבע לתקופה של רבעון (לכל הפחות) או בעת עריכת הסכם למתן שבעה שיעורים או הרצאות (ובמידה וההסכם נעשה מראש).

באם מדובר בנותן שירות תחת הגדרת אמן, יש צורך בהזמנת חמש הופעות מראש, וכן את אישור שר העבודה והרווחה.
במקרים אלו תשלום הביטוח הלאומי שישולם על ידי מזמין השירות יקוזז מתוך שכר הסופר/אומן (בדומה לחיוב שכירים). גובה התשלום יחושב בהתאם למחיר השירות שניתן.

בכל המקרים האחרים חובת התשלום \דיווח לביטוח לאומי חלה על נותן השירות.

ליעוץ בנושא או לשאלות נוספות הנכם מוזמנים לפנות אלינו.