header-icon
פנסיה חובה לעצמאיים

החל משנת 2017 גם על עצמאיים חלה חובת הפרשה לקרן פנסיה. הרעיון העומד מאחורי החוק הוא להבטיח לעצמאיים, כמו לשכירים, תשלומים בעת שיגיעו לגיל פרישה.

עצמאיים מנהלים את תיקם האישי ומתנהלים ישירות מול רשויות המיסים. לכן, חשוב לדעת מה אומר החוק אך גם לתכנן נכון את תשלומי המס. בעבור תשלומי הפנסיה מקבלים העצמאיים זיכויים בתשלום מס ותכנון נכון יכול להוביל להפחתת מיסים ודאגה טובה יותר לעתיד החוסך.

חובת הפקדה לקרן פנסיה

עצמאיים חייבים בהפקדה לטובת קרן פנסיה. ההפקדה צריכה להתבצע עד לסיום שנת המס בעבורה הכספים מופקדים. החוק מחייב את העצמאי להפקדה בגובה מינימלי אך אלו שבוחרים להפקיד יותר כספים יוכלו ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדה וזאת בנוסף להגדלת החיסכון וקצבת הפנסיה.

עוד כדאי לדעת הוא שקרן הפנסיה של העצמאי תוכל לשמש אותו במקרה של סגירת העסק וכל זאת ללא חיוב במס.

שאלות נפוצות על פנסיה חובה לעצמאיים

עצמאיים רבים מעלים שאלות אשר נוגעות לחובת ההפרשה לקרן הפנסיה. מעבר למענה כאן על השאלות הנפוצות נשמח לענות על שאלותיכם ולבצע תכנון מס ומיסוי.

על מי חלה חובת הפקדה לפנסיה?

החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד כספים באופן עצמאי לטובת חיסכון פנסיוני. יוצאים מן הכלל הם שלושת הסעיפים הבאים:

• עצמאי שגילו אינו עולה על 21 שנים.
• עצמאי שגילו עולה על 60 שנים.
• עצמאיים חדשים שלעסק שלהם פחות מחצי שנה בשנת המס הנוכחית.

מהו הסכום המינימלי שעצמאי חייב להפקיד לפנסיה?

כיוון שעצמאי צריך להפריש לעצמו את כספי הפנסיה, נקבע כי עד להכנסה בגובה מחצית מהשכר הממוצע במשק יהיה על העצמאי להפקיד 4.5% מהכנסותיו לקופת הפנסיה. הכנסה מעל לסכום זה ועד לגובה של השכר הממוצע במשק מחויבת בהפרשה בגובה 12.55%. את השכר הממוצע קובע מדי שנה המוסד לביטוח לאומי.

האם עצמאי יכול להחליט שלא להפקיד לקרן הפנסיה?

פנסיה חובה לעצמאיים כשמה כן היא. החל משנת 2017 גם עצמאיים חייבים בהפרשות לקופת הפנסיה וזאת על הכנסה השווה לגובה השכר הממוצע במשק. אין חובה לבצע הפקדה על סכום הכנסה הגבוה מהשכר הממוצע במשק. על אף האמור יש לציין כי ישנם יתרונות חשבונאיים להפקדת הפנסיה ומומלץ להתייעץ עימנו על היתרונות, החסרונות ולבצע תכנון מס.

מהי “הפרשה מלאה”?

בעוד שעצמאיים מחויבים להפקיד פנסיה רק עבור הכנסה בגובה של עד השכר הממוצע במשק, הם יכולים להחליט לבצע הפרשה מלאה. משמעותה של הפרשה מלאה היא הפרשת לקופת פנסיה או קופת גמל עד למלוא התקרה. בתמורה יקבל העצמאי הטבת מס בגובה אחוז המס השולי שלו. הטבה זו יכולה להיות משתלמת במיוחד ובתכנון מס נבחן האם לעסק מתאים לבצע הפרשה מלאה או לא.

כיצד עצמאי שהוא גם שכיר צריך להתנהל מבחינת פנסיה חובה לעצמאיים?

יש לבדוק כל מקרה לגופו ולבחון ראשית את ההפקדות אשר מתבצעות במסגרת עבודתו הקבועה של העצמאי. אם מתבצעת הפרשה לקופת פנסיה במסגרת העבודה ניתן לקזז את ההפקדות מאלו שנדרשות במסגרת העסק העצמאי. בכל מקרה מומלץ לפנות אלינו לבדיקה של הנושא ולא להתעלם מחובת ההפקדה.

האם ישנן השלכות לאי תשלום פנסיה לעצמאיים?

כן. עצמאיים אשר הכנסתם עולה על 63,306 ₪ בשנה (הסכום מעודכן לשנת 2021) ושלא הפקידו כספים לקופת הפנסיה על פי החוק עלולים להיות חשופים לקנסות. בטרם הטלת הקנס יתבקש העצמאי להפקיד את הכספים תוך 90 יום ואם לא יעשה זאת יוטל עליו קנס בגובה 500 ₪ (נכון לשנת 2021).

דוגמאות להפקדת פנסיה חובה לעצמאיים

הדוגמאות הבאות מיועדות להציג תמונה של חובת תשלום לקרן פנסיה. כל החישובים מתבצעים בעבור הכנסה בניכוי הוצאות מוכרות אך לפני ניכוי הפקדות לקופות גמל או קופות השתלמות:

דוגמה 1: הפקדות לעצמאי בעל הכנסה שנתית בגובה 84,000 ₪ בשנה (ממוצע של 7,000 ₪ בחודש):

דוגמה 2: הפקדות לעצמאי בעל הכנסה שנתית בגובה 204,000 ₪ בשנה (ממוצע של 17,000 ₪ בחודש):