header-icon

הערות כלליות

1. חובה על כל עובד שכיר או גמלאי במדינת ישראל למלא בתחילת העסקתו ובתחילת כל שנת מס טופס 101. מי שמועסק אצל מספר מעסיקים, עליו למלא טופס 101 לכל מעסיק בנפרד. מי שלא מילא טופס 101 המעסיק מחויב לנכות שיעור מס מקסימאלי (בגובה 47%).

2. גמלאים ימלאו טופס 101 ג’ במקום 101 רגיל (טופס מקוצר).

3. במידה ועובד ממלא טופס ידני (ללא פרטים מודפסים) – יש לוודא שהטופס הוא העדכני ביותר. יש להוריד את הטופס מאתר מס הכנסה (כל הטפסים עם תאריכים קודמים ל-01.2018 אינם תקפים.

4. עובדים הממלאים טופס מתוכנת השכר, יש לעבור ולוודא נכונות הנתונים כולם. ולתקן את הדרוש תיקון או לעדכן שינויים.

5. חובה לצרף צילום תעודת זהות מלאה – כולל הספח. בשנים הבאות במידה ולא חל שום שינוי, אין צורך לצרף צילום ת.ז .

6. אין להשתמש בשמות כינוי או קיצור. טופס 101 משמש להזנת נתונים למערכת השכר. תלוש המשכורת הוא מסמך רשמי ועליו לשאת את השם של העובד כפי שמופיע במרשם האוכלוסין. הדבר נבדק גם מול ביטוח הלאומי.

אופן מילוי הטופס

עמוד ראשון

א. שנת המס – חובה לרשום למעלה את שנת המס ב 4 ספרות – לדוגמה 2020.

ב. פרטי המעביד – יש למלא את פרטי המעסיק: שם מלא, כתובת, מספר טלפון ומספר תיק ניכויים.

ג. פרטי העובד/ת – יש למלא את כל השדות: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק אם בתוך 42 חודשים מתאריך העלייה), כתובת פרטית (יש למלא שם רחוב, מס’ בית ודירה, עיר/ישוב, מיקוד, מס’ טלפון קווי, מס’ נייד, מין, מצב משפחתי, תושב ישראל: כן/לא, חבר קיבוץ/מושב שיתופי: כן/לא, חבר קופת חולים – שם הקופה).

ד. פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנים אין למלא פרטי ילדים בגיל 19 ומעלה שכן מטרת סעיף זה רק עבור ילדים שיתכן והעובד/ת זכאי עבורם בנקודות זיכוי ממס בגינם. עבור כל ילד חובה לרשום שם פרטי מלא, מס’ זהות ותאריך לידה לועזי – הכל כפי שמופיע בתעודת זהות/מרשם האוכלוסין.

שימו לב! חובה לסמן V ב 2- הטורים 1+2שמימין לפרטי הילדים לפי העניין. ללא סימון זה יתכן ולא תהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים.

ה. פרטים על הכנסותיי ממעביד זה: (יש לבחור את האפשרות המתאימה)

• משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
• משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
• משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום/ או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
• שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
• קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
• מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)

ו. תאריך תחילת עבודה בשנת המס – 01.01.20XX במידה ועובד במקום העבודה משנת המס הקודמת וממשיך לעבוד יש לרשום, במידה והתחלת לעבוד אצל מעסיק זה אחרי 01 לינואר, יש לרשום את התאריך שבו התחלת לעבוד בפורמט DD.MM.YYYY.

ז. פרטים על הכנסות אחרות

• אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות – אם את/ה עובד במקום אחד בלבד ואין לך מקור הכנסה נוסף כעובד שכיר, יש לסמן אופציה זו. שים לב! אם לא מסומן דבר, המשמעות מבחינת תקנות מס הכנסה הוא שיש לך הכנסות נוספות ותחויב במס מרבי (47% כיום).

• יש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן:

o משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
o משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
o משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום / או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
o שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
o קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
o אין לרשום בגין קצבאות שארים וקצבאות ביטוח לאומי שהינן פטורות ממס
o מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)
o ממקור אחר__________ – אין לרשום הכנסות כעצמאי

בחלק התחתון של סעיף ה’ ישנן ארבע משבצות אשר יש לסמן בהן את הרלוונטי – רק למי שיש הכנסות נוספות:

• אבקש לקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו (מה שסומן בסעיף ד’ לעיל). איני מקבל/ת אותן בהכנסה אחרת (משמע שמעסיק זה הוא המקום העיקרי)

• אני מקבל/ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן איני זכאי/ת להן כנגד הכנסה זו (משמע שמעסיק זה הוא המקום הנוסף) יש לערוך תיאום מס

• אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן השתלמות. מאפשר למעסיק זה להפריש לקרן השתלמות עד התקרה ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לקרן השתלמות.

• אין מפרישים עבורי לקצבה/אובדן כושר עבודה/פיצויים בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים. מאפשר למעסיק זה להפריש לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה עד התקרות ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה

ח. פרטים על בן/בת זוג (ימולא רק ע”י מי שהמצב המשפחתי שלו נשוי/נשואה). חובה למלא את כל הפרטים: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק בתוך 42 חודש). חובה לסמן אם יש לבן הזוג הכנסה או לא.

ט. שינויים במהלך השנה – להשאיר ריק. נועד לשימוש עתידי במקרה שחל שינוי במהלך השנה, ניתן לרשום את תאריך השינוי, מהות השינוי תאריך ההודעה וחתימה. חובה על העובד להודיע למעסיק על כל שינוי שחל בפרטים האישיים שבטופס 101 תוך 7 ימים קלנדריים.

עמוד שני

חובה לרשום מס’ ת.ז. של העובד בחלק העליון בצד שמאל

י. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות:

רשימה של 15 דברים שעובד זכאי רשאי לסמן. חלק מהדברים הם בסמכות המעסיק לתת על פי הצהרת העובד, וחלקם נדרש אישור או מסמך נוסף, הכל כפי שרשום בטופס 101

• אני תושב/ת ישראל
• אני נכה 100% / עיוור לצמיתות
• אני תושב קבוע ביישוב מזכה מתאריך ________
• אני עולה חדש / תושב חוזר מתאריך __________
• בגין בן/ת זוג המתגורר/ת עימי ואין לו הכנסות בשנת המס
• אני הורה במשפחה חד-הורית החי בנפרד
• בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג ‘
• בגין ילדיי הפעוטים
• אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי
• בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג’ אני משתתף/ת בכלכלתם
• אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי
• בגין מזונות לבן/ת זוגי לשעבר
• מלאו לי או לבן/ת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/ת זוגי 18 שנים בשנת המס
• אני חייל/ת משוחרר/ת /שרתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת שירות ______ תאריך סיום שירות ______ .
• בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי מקצוע

יא. אני מבקש תיאום מס מהסיבות הבאות

• לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית ועד להתחלת עבודתי אצל מעסיק זה – מי שמסמן V במשבצת זו – יש להמציא הוכחה או לפנות לפקיד שומה, דמי אבטלה הינם הכנסה לעניין מס הכנסה

• יש לי הכנסה נוספת ממשכורת כמפורט להלן- אין למלא חלק זה! מי שיש לו הכנסה נוספת עליו לבצע תיאום מס. פקיד שומה אישר תיאום מס לפי האישור המצורף.

יב. הצהרה