header-icon

השקעות בחברות ישראליות אשר נמצאות בשלבים ראשונים של פיתוח ומחקר נחשבות להשקעות בעלות סיכון גבוה. לצד זאת, אותן חברות מהוות חלק משמעותי בתעשייה הישראלית. מתוך הבנת הקושי בגיוס משקיעים ומציאת מקורות מימון, מציעה המדינה למשקיעים תמריצים במסגרת חוק האנג’לים.

חוק האנג’לים הוא כינוי לסעיף בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012. המטרה של סעיף זה היא לעודד תעשיות עתירות ידע המתקיימות ופועלות בתוך ישראל. תעשיות אלו זקוקות למימון לצורך שלבי המחקר והפיתוח, אך הן מתקשות בדרך כלל למצוא מקורות מימון ואשראי. החוק בא לעודד יחידים להשקיע באותן תעשיות על ידי ניכוי מס.

ההטבות שמעניק חוק האנג’לים

על מנת לעודד את ההשקעות בחברות מחקר ופיתוח בא חוק האנג’לים. על פי החוק יכול אדם יחיד (כלומר לא איגוד או חברה) לנכות את ההשקעות שביצע במניות בחברה כנגד הכנסותיו האישיות. לדוגמא, אם אדם נמצא בשיעור מס שולי בגובה 50% והוא השקיע בחברה 1 מיליון ₪, הוא ייהנה מהחזר בגובה מחצית מההשקעה. התוצאה היא השקעה של 500 אלף ₪ בנטו.

התקופה בה תוכר ההשקעה היא שלוש שנות מס, החל מהשנה בה בוצעה ההשקעה, ללא קשר לתאריך המדויק בו היא בוצעה. על מנת לקבל את ההטבה על החברה ועל היחיד לעמוד בתנאים אשר הוגדרו מבעוד מועד.

תנאים לקבלת ההטבות

על פי חוק האנג’לים על מנת ליהנות מהטבות במס יבחנו שלושה סעיפים: ההשקעה, תקופת ההשקעה וחברת המטרה.

השקעה מזכה

השקעה המזכה בהטבות מס תהיה כזו שבוצעה על ידי אדם יחיד בלבד (לא תאגיד). ההשקעה תתבצע בחברת מטרה ובאותה שנת המס יעביר המשקיע כספים לחברה ובתמורה הוא יקבל באותה השנה מניות מהחברה.

תקופת הטבה

תקופת ההטבה תימשך שלוש שנות מס, החל מהשנה בה הועברה ההשקעה המזכה. תקופת ההטבה מתייחסת למשקיע יחיד. אם ישנו יותר מאשר משקיע אחד בחברה, לכל אחד תהיה תקופת הטבה אישית.

חברת מטרה

הטבות במסגרת חוק האנג’לים יינתנו רק במידה והחברה בה הושקעו הכספים נחשבת לחברת מטרה. צריכים להתקיים מספר תנאים כדי שהחברה תיחשב חברת מטרה וכל אחד מהם צריך להתקיים לאורך תקופה מסוימת:

• על החברה להיות חברה ישראלית.
• על החברה לקבל אישור של המדען הראשי של משרד התמ”ת כחברה אשר עוסקת בתחום המחקר והפיתוח.
• חברת מטרה לא יכולה להיות חברה שנסחרת בבורסה.
• 75% או יותר מכספי ההשקעה יופנו למימון מחקר ופיתוח בחברה.
• 75% או יותר מההוצאות על המחקר והפיתוח יוצאו בישראל.
• הוצאות המחקר והפיתוח מיועדים לפיתוח וקידום מפעל החברה.
• לפחות 70% מההוצאות של החברה הן לצורך מחקר ופיתוח.
• הכנסות החברה בשנת ההשקעה ובשנה שלאחריה לא יעלו על 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.
• היקף ההשקעה הכולל בחברה מיום ההתאגדות ולרבות הלוואות, לא יעלה על 12 מיליון ₪.
• מחזור המכירות של החברה מיום הקמתה ועד ליום הגשת הבקשה לא יעלה על 4.5 מיליון ₪.
• מחזור המכירות של החברה אינו עולה על 2 מיליון ₪ בשנת המס הנוכחית.

הגבלת סכום ההשקעה

במסגרת חוק האנג’לים רשאי היחיד להשקיע עד 5 מיליון ₪ וזאת לאורך כל תקופת ההטבה. התקרה תיבחן על פי סך כל ההשקעות שבוצעו על ידי אותו אדם בחברה. דיווח על ההשקעה וניכוי ההוצאה יתבצעו במסגרת הגשת דו”ח שנתי לרשות המיסים.

רגע לפני ביצוע ההשקעה יש לזכור כי השקעות במחקר ופיתוח נחשבות לבעלות סיכון גבוה. כמו כן, רצוי לתכנן נכון את ההשקעה מבחינת אפשרויות המיסים. בעזרת רואה חשבון ממשרדנו אשר מכיר את החוק על בוריו ומתמחה בתחום ההשקעות וליווי משקיעים וחברות נבחן יחדיו את הנושא לעומק ונעזור לכם לבצע את ההשקעה באופן שיטיב עמכם.