header-icon
זכויות עובדים בחגים – מידע למעסיקים

זכותו של עובד לקבל יום מנוחה שבועי וחופשה בחגים או תשלום עבודה בחג בהתאם לדתו ובכפוף לחוק. כמעסיקים עליכם להכיר את החוק, להבין על מי הוא חל ולהכיר את עלויות ההעסקה בחגים. בכתבה זו נתרכז בזכויות העובדים בחגים וכיצד עליכם, המעסיקים, לנהוג.

הבנת חוקי העסקת עובדים הינה בסיס לכל מעסיק ועם זאת בכל שאלה מומלץ לפנות אלינו ונענה לכם במקצועיות כך שאתם תוכלו להתנהל על פי החוק.

ימי שבת וחג

על פי החוק זכאי כל עובד למנוחה שבועית בעלת 36 שעות רצופות (אלא אם ישנה סיבה חריגה המונעת זאת). כמו כן, זכאי העובד ליום מנוחה בחג דתי ולקבל תשלום בהתאם להסכם התעסוקה:

• עובד חודשי זכאי לקבל תשלום בעבור כל יום חג כבר מיום עבודתו הראשון. משכורתו תתקבל כרגיל ללא ניכוי ימי חופשה.

• עובדים שעתיים או יומיים אשר השלימו שלושה חודשי תעסוקה יהיו זכאים לדמי חג בגובה השער וזאת בתנאי שלא נעדרו מיום העבודה ביום שלפני החג או ביום שאחריו שלא באישור המעסיק.

עבודה בערב חג

במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע- יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות ומקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, והעובד יקבל תשלום בעבור יום עבודה מלא. במידה והעובד עובד מעבר לזמן זה ייחשבו השעות כנוספות ויש לשלם בעדן תוספת תשלום. יש לציין כי עובד אשר בחר לקחת יום חופש בערב חג יחויב ביום חופש מלא וזאת למרות שיום העבודה נחשב לשבע שעות ולא שמונה.

עבודה בחג

כללי העבודה בחג זהים לכללי העבודה ביום השבת. במקרה והעובד עבד ביום חג או שבת על המעסיק לתת לו יום חופש ביום אחר בשבוע. כמו כן, בעבור העבודה בשבת או בחג יקבל העובד שכר שגבוה בלפחות 50% משכרו ביום חול (כלומר שכרו ביום זה יעמוד על 150% או יותר מביום רגיל). עובדים אשר מתוגמלים על פי תפוקה או עמלות יתוגמלו בחג ב-50% יותר בעבור כל יחידת תגמול.

עבודה במוצאי החג

עבודה במוצאי החג או במוצאי שבת מחייבת את המעסיק לתשלום תוספת של 50% מהמשכורת. הכלל אומר כי “דין שכר במוצאי החג כדין שכר בחג”. כמו כן יש להביא בחשבון כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי העובד זכאי למנוחה בת 36 שעות רצופות (למעט יום העצמאות).

עבודה בחול המועד

עבודה בחול המועד אינה מחייבת את המעסיק למתן שכר בעבור שעות נוספות אלא אם נקבע הדבר במסגרת הסכם קיבוצי או חוזה אחר. ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים אך יש מעסיקים שבוחרים להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה השנתיים. במקרה של יציאה לחופשה למשך שבעה ימים ומעלה על המעסיק לתת התראה של שבעה ימים.

תשלום לעובדים שנמצאים בתקופת חופשה ללא תשלום

תקופת חל”ת (חופשה ללא תשלום) עוצרת למעשה את כל זכויות וחובות העובד והמעסיק. בתקופה זו ממשיכים להתקיים יחסי “עובד – מעסיק”, אך אין חובת תשלום מצד המעסיק. לכן, העובד לא זכאי לתשלומי חג וזאת כל עוד אין הסכמים שונים כמו הסכם קיבוצי או חוזה אישי שקובעים אחרת.

התנהלות חכמה

העסקת עובדים מחייבת אותך לעמוד בחוקי העסקה ובהם גם העסקה בחגים וערבי חג. הכרות עם זכויות העובד היא הבסיס להימנעות מאי נעימות ועבירה על החוק. בכתבה זו סרקנו בקצרה את זכויות העובדים ואנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה, תכנון נכון של ההעסקה והפקת משכורות על פי החוק.