header-icon
איך למלא טופס 161א

טופס 161א הוא הדרך של העובד להודיע לרשויות המיסים על פרישתו. הטופס משמעותי כיוון שהוא מודיע לרשויות מה הפורש רוצה לעשות עם כספי מענק הפרישה.

פורשים יכולים ליהנות מהטבות מס שונות ועליהם להחליט האם הם מושכים את הכספים תוך קבלת פטור ממס, האם בכוונתם לייעד את הכספים לרצף פיצויים או האם בכוונתם להשתמש בכספים ליצירת רצף קצבה. הזמן המתאים למלא את הטופס הוא בהקדם האפשרי כיוון שלאחר 90 יום מיום הפרישה רשאי פקיד השומה לקבוע שהפורשים לא יוכלו ליהנות מהטבות מס.

מילוי טופס 161א על כל חלקיו

לטופס 161א יכולות להיות השלכות מיסוי. איחור בהגשת הטופס, שגיאות או מסירת מידע שאינו מדויק (גם אם שלא בכוונה), עלולים להשפיע על המצב הכלכלי של הפורש. את הטופס ימלא הפורש וימסור את העותק המקורי למעסיק והעתק לפקיד השומה במס הכנסה.

חלק ראשון – מילוי פרטים אישיים

החלק הראשון פשוט למדי אך יש לשים לב כי ממלאים אותו במלואו. בחלק זה יש למלא את הפרטים האישיים של הפורש ובכלל זה פרטי מספר הזהות, שמו המלא של הפורש, תאריך לידה וכתובת עדכנית כפי שזו מופיעה במשרד הפנים.

חלק שני – ציון מקום עבודה נוסף

אלו אשר לא עובדים או לא עבדו במקום עבודה נוסף, יסמנו בחלק השני של הטופס V על הספרה 1. אלו שעובדים או שפרשו ממקום עבודה נוסף, יסמנו V על הספרה 2 וימלאו את הפרטים הבאים: פרטי המעביד הנוסף, תאריך הפרישה מהעבודה, סכום המשכורת האחרונה, תקופת העבודה וכן ניתן לציין את מספר תיק הניכויים של המעביד (לא חובה).

חלק שלישי – למקבלי קצבאות

חלק זה מיועד למקבלי קצבאות בלבד אשר קיבלו את הקצבה בזמן שעבדו במקום העבודה ממנו פרשו. אם הדבר לא רלוונטי, יש להמשיך לחלק הבא.

חלק רביעי – הנחיות בנוגע לייעוד הכספים

על הפורש ליידע את רשויות המיסים מה הוא מתכוון לעשות עם כספי הפרישה. זהו למעשה לב ליבו של הטופס והחלק החשוב ביותר מבחינת ההשפעה על המיסים והתשלומים שיחולו על הפורש. בחלק זה יש לציין מה הפורש מתכוון לעשות עם הכספים כאשר עומדות לרשותו שתי אפשרויות:

  • אפשרות 1 – משיכת כל או חלק מכספי הפיצויים

במקרה זה הפורש למעשה מחליט למשוך את כל או חלק מכספי הפיצויים המגיעים לו. הפורש יכול להיות זכאי לפטור ממיסים בגובה של סכום המשכורת האחרונה כפול מספר שנות העבודה וזאת בתנאי שהשכר שלו קטן מתקרת הפיצויים (בשנת 2022 התקרה עמדה על 12,640 ₪).

כספי פיצויים אשר עולים על התקרה שנקבעה יהיו חייבים במס אלא אם השכר החודשי קטן מתקרת הפיצויים ואז על הפורש לסמן את סעיף 2 בטופס ולבקש פטור נוסף. במידה והפורש מעוניין למשוך את כל כספי הפיצויים יהיה עליו לסמן בטופס את סעיף 1,2. במידה והוא מתכוון למשוך רק חלק מהפיצויים יהיה עליו לסמן את סעיף 5.2.

  • אפשרות 2 – השארת כספי הפיצויים בקרן פנסיה או בקופת גמל

פורשים אשר לא מעוניינים למשוך את כספי הפיצויים (כולם או חלקם) אלא להשאירם בקרן פנסיה או בקופת גמל, צריכים לבחור באחת מבין שתי האפשרויות שעומדות לרשותם: רצף פיצויים או רצף קצבה.

באפשרות של רצף פיצויים יהיה על הפורש למצוא מעסיק חדש תוך לא יותר משנה והנ”ל יצטרך להפקיד כספים לקופה הקיימת או חלופית. היתרונות הם: דחיית תשלומי המיסים למי שחייב בכך עד לפרישה הבאה, המשך צבירת ותק והגדלת פטור כספי הפיצויים למי שצופה הגדלה בשכר.

באפשרות של רצף קצבה ניתן להשאיר את כספי הפיצויים החייבים בקופה ולמשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס. כמו כן, אפשר לדחות את אירוע המס עד לפרישה ולקבל את הכספים כקצבה. הבעיה עלולה להיות במקרה של חרטה, מה שעשוי להוביל להקטנת שנות פריסת המס העתידיות.

חלק חמישי – הצהרה וחתימה

טופס 161א תקף רק אם מצוין היום בו מולאו הפרטים, מופיע שמו המלא של הפורש וחתימתו. חלק זה פשוט למדי, אך אין לשכוח אותו.

כל חלק בטופס עשוי להיות בעל משמעות כלכלית ולכן תמיד מומלץ להתייעץ עם יועצי מס בטרם מילוי הפרטים.