header-icon
איך למלא טופס 159א

טופס 159א הוא טופס המיועד בעת משיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס וזאת במידה וישנה זכאות לניכוי המס.

משיכת כספים מקופת גמל ללא מס יכולה להתבצע במידה ולמושך או בני משפחתו נקבעת נכות של 75% ומעלה לאחר הפקדת הכספים הראשונה וכן במקרה של הוצאות בעבור טיפול רפואי של המושך או בני משפחתו כשההוצאות עולות על 50% מההכנסות הזוגיות. בן משפחתו של המושך יכול להיות בן/בת זוג, הורה, הורי ההורה וצאצא.

מסמכים שיש לצרף לטופס 159א

על מנת למשוך את כספי התגמולים ללא ניכוי מס יש צורך בצירוף הוכחות לכך שישנה זכאות לניכוי כשאלו המסמכים שיש לצרף אישור קופת הגמל אשר מציג את הסכום אשר עומד לרשות המושך. באישור צריך להופיע סכום כספי התגמולים למשיכה ומספר תיק הניכויים של הקופה.

כאשר הבקשה לניכוי מס מגיעה בשל נכות בשיעור 75% או יותר יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים של המוסד לביטוח לאומי או של משרד הביטחון. המסמכים צריכים להציג את קביעת הנכות כאשר במידה והנכות היא עבור קטין מתחת לגיל 18 אין צורך להציג תיעוד.

במקרה והמשיכה מתבצעת בשל הוצאות רפואיות חריגות, עבור המושך או עבור מי מבני משפחתו, יש להציג מסמכים המאשרים את ההוצאות. כמו כן יש להמציא מסמכים המאמתים את הכנסת בני הזוג וילדיהם הקטינים (אם ישנן הכנסות).

אופן הגשת טופס 159א

את הטופס ניתן להגיש באחת משלוש דרכים: באינטרנט, בסניף הדואר ואצל פקיד השומה. את הטופס יש למלא באופן הבא:

חלק ראשון – פרטים אישיים

בחלק זה על מושך הכספים (העמית) למלא את פרטיו כאשר במידה ומדובר בקטין יש למלא את פרטי האפוטרופוס החוקי. כאן יש לציין את השם המלא, הכתובת, מספר תעודת הזהות ופרטים מזהים נוספים. כדאי למלא כתובת דוא”ל שנמצאת בשימוש.

חלק שני – פרטי קופת הגמל

בחלק קצר זה יש למלא את הפרטים בנוגע לקופת הגמל כאשר יש לספק את כל הפרטים לרבות תיק הניכויים ותאריך ההצטרפות לקופה. את כל המידע אפשר לקבל באינטרנט, על גבי מכתבים שנשלחו לעמית או על פי בקשה.

חלק שלישי – בקשות והצהרות

בחלק השלישי יש להסביר את הסיבה לבקשה ולמשיכת הכספים בניכוי מס. יש לציין האם הבקשה היא עבור נכות רפואית או עבור הוצאות רפואיות וכן האם הבקשה היא בעקבות נכות אישית או של אדם אחר. בחלק זה יש למלא פרטים מדויקים בנוגע להכנסות האישיות והמשפחתיות ואפשר להתייעץ עם רו”ח במקרה הצורך.

חלק רביעי – פרטי האדם עבורו מוגשת הבקשה

בין אם הבקשה היא עבור העמית ובין אם עבור בן/בת משפחה יש למלא את הפרטים של האדם שנקבעה לו נכות או שבעקבותיו היו הוצאות רפואיות. יש למלא פרטים מדויקים שיהיו תואמים במלואם למסמכים שיצורפו לבקשה.

חלק חמישי – חתימה

בסיום הטופס יש למלא את תאריך המילוי, שמו המלא של ממלא הבקשה ולצרף חתימה. לאחר מכן אפשר לשלוח את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל הרשויות.

למלא טופס 159א בראש שקט

טופס 159א מיועד לאלו אשר רוצים למשוך כספים בלי לשלם מס בעבור הפעולה. ברור כי מילוי טופס בצורה הנכונה חוסכת עלויות רבות ולכן לא כדאי לוותר על המקצועיות בדרך. ברוזנבלט רואי חשבון אנו מלווים את לקוחותינו בבטחה ובחוכמה בכל פעולה כלכלית. אנו מזמינים אתכם להתייעץ לפני מילוי הטופס כך שנוכל לבחון את זכויותיכם ולוודא שתקבלו אותן במלואן.